ترجمه همزمان UT96 / UR96

دستگاه ترجمه همزمان دستگاه ترحمه همزمان،تورگاید بی سیم
 • اطلاعات ترجمه همزمان

  • بی سیم  : Wireless
  • مسافت قابل پوشش: 100 متر
  • مجهز به LCD نمایش اطلاعات : Yes
  • باند فرکانسی:  UHF
  • تعداد کانال : 16Channel
  • مجهز به باطری شارژی: Yes

مترجم همزمان UP83 / UR818

دستگاه ترجمه همزمان دستگاه مترحم همزمان
 • اطلاعات دستگاه مترجم همزمان

  • بی سیم  : Wireless
  • مسافت قابل پوشش: 60 متر
  • مجهز به LCD نمایش اطلاعات : No
  • باند فرکانسی:  UHF
  • تعداد کانال : 16Channel
  • مجهز به باطری شارژی: Yes

تورگاید ET218 / ER218

تورگاید،دستگاه ترحمه همزمان دستگاه مترجم همزمان بی سیم
 • اطلاعات تورگاید

  • بی سیم  : Wireless
  • مسافت قابل پوشش: 60 متر
  • مجهز به LCD نمایش اطلاعات : No
  • باند فرکانسی:  VHF
  • تعداد کانال : 16Channel
  • مجهز به باطری شارژی: Yes